Κρατήστε με ενήμερο για τα Mobile & IoT Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Κλαδικές Mobile Εφαρμογές & Συστήματα

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υλοποιήσει καινοτόμες mobile εφαρμογές ή / και υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη & καταναλωτή προς όφελος τους.
Ειδικότερα:

1.1 Λιανεμπόριο & Καταναλωτές

1.1.1 Mobile App / Service for Consumers
1.1.2 Use of Mobile for Customer Loyalty
1.1.3 Multi-channel Mobile Commerce
1.1.4 Supply Chain
1.1.5 Miscellaneous

1.2 Πληροφόρηση & Ψυχαγωγία

1.2.1 Music Mobile Applications
1.2.2 Events & Sports Mobile Applications
1.2.3 3D Gaming & Betting Mobile Applications
1.2.4 Food & Drink Mobile Applications
1.2.5 Media & Publishing Mobile Applications
1.2.6 Teleworking / Telelearning
1.2.7 Augmented Reality
1.2.8 Miscellaneous

1.3. Υπηρεσίες & Διακυβέρνηση

1.3.1 Banking &Finance
1.3.2 Insurance
1.3.3 Health
1.3.4 Education
1.3.5 Tourism
1.3.6 Government
1.3.7 Smart Cities
1.3.8 Public Safety
1.3.9 Emergency & Rescue
1.3.10 Transportation
1.3.11 Smart Grids & Energy Storage
1.3.13 Smart & Sustainable living
1.3.14 Miscellaneous

Ενότητα 2: Mobile Επιχειρηματικές Λύσεις, Μάρκετινγκ & Μετασχηματισμός

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υλοποιήσει καινοτόμες / δημιουργικές επιχειρηματικές λύσεις, καμπάνιες και προσεγγίσεις marketing, που υποστηρίζουν σημαντικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία των πελατών, την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των επιχειρηματικών μοντέλων.
Ειδικότερα:

2.1. Mobile Μάρκετινγκ & Διαφήμιση

2.1.1 Μobile Advertising
2.1.2 Mobile Campaign (push, sms, notifications, etc)
2.1.3 Use of Mobile for Lead Generation
2.1.4 Mobile Customer Engagement & Personalized Services
2.1.5 Mobile Website
2.1.6 Miscellaneous

2.2 Mobile Επιχειρηματικές Εφαρμογές & Λύσεις

2.2.1 Mobile B2B Application
2.2.2 Mobile Sales Application
2.2.3 Mobile Process Automation
2.2.4 Mobile-Based Smart Technologies
2.2.5 Miscellaneous

2.3 Mobile Digital Transformation

2.3.1 Digital Innovation through Mobile
2.3.2 Improve Customer Service and Retention through Mobile
2.3.3 Business Process Re-engineering through Mobile
2.3.4 New Business Services through Mobile
2.3.5 Smart Factories
2.3.6 Miscellaneous

Ενότητα 3: Προηγμένες τεχνολογίες 5G & IoT

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, ανάλογα με την παρακάτω μορφή λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και λύσεις για την αξιοποίηση των 5G ταχυτήτων καθώς του IoT, που επιφέρουν σημαντικά μοναδικές αλλαγές στη καθημερινότητα και εργασία των πολιτών προς όφελος τους.
Ειδικότερα:

3.1 5G Καινοτόμες Εφαρμογές & Συστήματα
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Smart Cities
 • Smart Manufacturing
 • Healthcare
 • Transportation & Logistics
 • Retail & Store
 • Precision Agriculture

3.2 IoT for Government & Public
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Emergency services
 • Policing & Security
 • Healthcare
 • Public Safety
 • Flood Detection
 • Fire Detection
 • Waste Management
 • Environment Monitoring
 • Sustainability & Decarbonization
 • Education
 • Smart mobility

3.3 IoT for Buildings
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Air Quality Monitoring
 • Infrastructure
 • Energy Efficiency
 • Security
 • Fire Safety
 • Building Οptimization
 • Heating & Cooling
 • Digital Τwining

3.4 Industrial IoT
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Operation / Production
 • Maintenance
 • Asset management
 • Inventory management
 • Automation and robotics

3.5 IoT for Consumers
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Sales and Marketing
 • Delivery Tracking
 • Restaurant and Bar Solutions
 • Audio, Video & Infotainment

3.6 IoT for Transport & Travel
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Motorways
 • Air Transport
 • Rail Transport
 • Public Transportation
 • Shipping & Cargo Handling
 • Fleet Management
 • Smart Lighting
 • Smart Parking
 • Sustainability& Decarbonization

Ενότητα 4: Προμηθευτές Mobile & IoT Συστημάτων

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται ΕΡΓΑ / PROJECTS καθώς και βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων αναφορικά με σχεδιαστικές καινοτομίες mobile εφαρμογών που αφορούν κυρίως το user interface, την αισθητική, τη σχεδίαση και πλατφόρμες για την ανάπτυξη καινοτόμων mobile συστημάτων ή/ και υπηρεσιών αναφορικά με:

4.1 UI / UX
4.2 Redesign / Relaunch
4.3 New Business Services through Mobile
4.4. Εξειδικευμένες IoT λύσεις σε επιχειρηματικούς κλάδους
4.5. Νέα καινοτόμος IoT λύση
4.6 Miscellaneous

Ενότητα 5: Εταιρείες Κινητών Επικοινωνιών

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται ΕΡΓΑ / PROJECTS καθώς και βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες των Εταιριών Κινητών Επικοινωνιών προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, αναφορικά με:

5.1 Best Mobile Network Infrastructure
5.2 Ιnvestments in Network Infrastructure
5.3 Customer Care & Support
5.4 Sustainability Initiative
5.5 Network Coverage & Planning
5.6 Miscellaneous

Ενότητα 6: Securing 5G & IoT

Στην Ενότητα αυτή βραβεύονται ΕΡΓΑ / PROJECTS καθώς και βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων που ενισχύουν την ασφάλεια των δικτύων 5G καθώς και των εφαρμογών IoT αναφορικά με:

6.1. IoT Data Encryption
6.2. Secure IoT Data Transfer
6.3. Threat Alert
6.4 Authentication & Security
6.5 Edge Networks
6.6 Core Networks
6.7 Miscellaneous

Gold - Silver- Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία για τις υποψηφιότητες όλων των Ενοτήτων.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας της Ενότητας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας της Ενότητας

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας της Ενότητας και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 πόντους και ένα Gold βραβείο. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Mobile Brand of the Year
Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στην εταιρεία (corporate brand) που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών των ενοτήτων των βραβείων, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

Mobile Agency of the Year
Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στο agency που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών των ενοτήτων των βραβείων, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

Mobile Network of the Year
Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στην εταιρεία κινητών επικοινωνιών που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί προκύπτουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών των ενοτήτων των βραβείων, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

IoT Integrator of the Year
Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών των ενοτήτων των βραβείων, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

Platinum Award
Τo κορυφαίο αυτό βραβείο απονέμεται στην υποψηφιότητα εκείνη, η οποία έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων από όλες τις κατηγορίες των βραβείων.