Όροι συμμετοχής - Πληροφορίες

Διεκδικήστε μία σημαντική αναγνώριση, προβολή και επιβράβευση της δουλειάς σας!

Ποιος μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα

Διεκδικήστε µία σηµαντική αναγνώριση, προβολή και επιβράβευση της δουλειάς σας!
Στα Mobile Excellence Awards 2020, μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα, ανάλογα με την κατηγορία:

 • Επιχειρήσεις όλων των κλάδων που χρησιμοποιούν mobile εφαρμογές και υπηρεσίες
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Εταιρείες Κινητών Εφαρμογών
 • Εταιρείες Κινητών Επικοινωνιών
 • Εταιρείες που παράγουν / προσφέρουν τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες στους χρήστες (εταιρείες / ιδιώτες) κινητών εφαρμογών / υπηρεσιών
 • Επαγγελματίες που αναπτύσσουν και προωθούν mobile apps

Οι υποψηφιότητες πρέπει να αφορούν σε έργα, πρωτοβουλίες ή δράσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 2 χρόνια και δεν έχουν βραβευθεί στα Mobile Excellence Awards 2019. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωµα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυµεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεµία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε µια υποψηφιότητα. Οι συµµετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτές.
Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, µετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να µεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει στοιχεία του κειµένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εµπιστευτικά, σήµατα και διακριτικά γνωρισµάτων συµµετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα.
Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους του διαγωνισµού ή να αναβάλει ή µαταιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συµµετέχοντες στα βραβεία ουδεµία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συµµετοχή τους στα βραβεία. Οι συµµετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συµµετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αµφισβητούνται.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συµµετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει µέχρι τις 26/06/2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασµούς που θα σας υποδείξουµε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected].

Ζητούμενα υποψηφιότητας:

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία της Υποψηφιότητας

(έως 1000 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτοµία, τα οφέλη και τα αποτελέσµατα που είχε, σύµφωνα µε την κατηγορία που συµµετέχει, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριµένη κατηγορία.

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (https://www.m-awards.gr).

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-ready synopsis

(έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβρευσης της, στο site των βραβείων και στα έντυπα µέσα της Boussias Communications, µε την ολοκλήρωση της τελετής απονοµής.

4. Screenshot

(προαιρετικά-αρχείο .jpg έως 4ΜΒ)

Για µια ολοκληρωµένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, µπορείτε να συνοδεύσετε το κείµενο µε καποια screenshots. Τα αρχεία πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δηµοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενηµερωτικών κειµένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

5. Γραφήματα

(προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το αρχείο)

Συµπεριλάβετε γραφήµατα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Video

(προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Συµπεριλάβετε σύντοµο βίντεο mp4, το οποίο θα συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

7. Google Play Store Download link για Android Applications

(προαιρετικά)

Προσθέστε το URL της εφαρµογής στο Play Store.

8. App Store Download link για iOS Applications

(προαιρετικά)

Προσθέστε το URL της εφαρµογής στο App Store.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε µαζί µας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Η διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή, η διοργάνωση θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα.
Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισµό των κριτών σε οµάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγµατοποιούν σε βάθος µελέτη και αξιολόγησή τους.
Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθµολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτές
 • Τα µέλη των Επιτροπών µπορούν επίσης να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθµολόγηση κάποιας άλλης υποψηφιότητας, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρµα αξιολόγησης.
 • Από τη βαθµολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία καθώς και βραβεία Platinum σε συµµετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθµό ίσο ή/και µεγαλύτερο του 9.

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Αποδεδειγμένη επιτυχία στην αγορά και οφέλη για την εταιρία (πωλήσεις, χρήστες, παραγωγικότητα)
 • Καινοτομία και πρωτοτυπία της πρωτοβουλίας / έργου / εφαρμογής/ υπηρεσίας (σε εθνικό ή / και διεθνές επίπεδο)
 • Σημασία για τον κλάδο, τους καταναλωτές, τα εξειδικευμένα στελέχη, τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνία
 • Μεθοδολογία και τρόπος υλοποίησης και αξιοποίησης της πρωτοβουλίας / έργου/εφαρμογής/υπηρεσίας
 • Ποιότητα και πληρότητα κειμένο

Κόστος υποψηφιότητας

Το κόστος υποψηφιότητας είναι:
1η υποψηφιότητα: 300€ + 24% ΦΠΑ
Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (4 + 1 δωρεάν): 1200€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (7 + 3 δωρεάν): 2100€ + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόµενη υποψηφιότητα από 11η-20η: 200€ +24% ΦΠΑ
Κάθε επόµενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 175€ +24% ΦΠΑ

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγµατοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων του χώρου, έµπειρα και καταξιωµένα στελέχη της αγοράς, Ακαδηµαϊκούς και εµπειρογνώµονες. Η σύνθεση της θα ανακοινωθεί σύντοµα.

Επιστημονική Υποστήριξη

Τιμητική Υποστήριξη

Διοργάνωση

Official Publications